Chia sẻ cách chống SPAM cho Contact Form 7 hiệu quả nhất

Chia sẻ cách chống SPAM cho Contact Form 7 hiệu quả nhất

04/10/2023 - 15

/*
 * Chống spam cho contact form 7
 * Author: levantoan.com
 * */
/*Thêm 1 field ẩn vào form cf7*/
add_filter('wpcf7_form_elements', 'devvn_check_spam_form_cf7');
function devvn_check_spam_form_cf7($html){
  $html = '<div style="display: none"><p><span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="devvn"><input size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text" aria-invalid="false" value="" type="text" name="devvn"></span></p></div>' . $html;
  return $html;
}
/*Kiểm tra form đó mà được nhập giá trị thì là spam*/
add_action('wpcf7_posted_data', 'devvn_check_spam_form_cf7_vaild');
function devvn_check_spam_form_cf7_vaild($posted_data) {
  $submission = WPCF7_Submission::get_instance();
  if (!empty($posted_data['devvn'])) {
    $submission->set_status( 'spam' );
    $submission->set_response( 'You are Spamer' );
  }
  unset($posted_data['devvn']);
  return $posted_data;
}

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo