Thêm ALT cho ảnh sản phẩm woocommerce để tối ưu SEOQUAKE

- 10/08/2023

Các bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong child theme là được nhé // thêm alt tự động cho ảnh sản phẩm add_filter(‘wp_get_attachment_image_attributes’, ‘change_attachement_image_attributes’, 20, 2); function change_attachement_image_attributes($attr, $attachment) { global $post; if ($post->post_type == ‘product’) { $title = $post->post_title; $attr[‘alt’] = $title; $attr[‘title’] = $title; } return $attr; }  

Đọc thêm