Code show sản phẩm upsells và bán chéo Woocommerce

Code show sản phẩm upsells và bán chéo Woocommerce

02/06/2023 - 172

Tham khảo đoạn code trên

1. Sản phẩm upsell

$product_id = get_the_ID(); // Lấy ID của sản phẩm
        $product = wc_get_product( $product_id ); // Lấy đối tượng sản phẩm 
        // Debugging

        //var_dump($product);
        $upsells = $product->get_upsells();
        // Hiển thị các sản phẩm upsell
        if ( $upsells ) : ?>
          <h2 style="text-transform: uppercase; font-size: 18px;border-bottom: 2px solid #e3e3e3;padding-bottom: 10px;margin-bottom: 20px;">Sản phẩm upsells</h2>
          <div class="products row row-small large-columns-3 medium-columns-3 small-columns-1 has-equal-box-heights equalize-box">

            <?php foreach ( $upsells as $upsell ) :
              //echo $upsell;
              setup_postdata( $GLOBALS['post'] =& $upsell );
              wc_get_template_part( 'content', 'product' ); ?>

            <?php endforeach; ?>

          </div>

        <?php endif;

        wp_reset_postdata();

2. Sản phẩm bán chéo

// Lấy danh sách sản phẩm bán chéo
        $cross_sells = $product->get_cross_sells();

        // Hiển thị các sản phẩm bán chéo
        if ( $cross_sells ) : ?>

          <h2 style="text-transform: uppercase; font-size: 18px;border-bottom: 2px solid #e3e3e3;padding-bottom: 10px;margin-bottom: 20px;margin-top: 20px;">Sản phẩm bán chéo</h2>

          <div class="products row row-small large-columns-3 medium-columns-3 small-columns-1 has-equal-box-heights equalize-box">

            <?php foreach ( $cross_sells as $cross_sell ) :
              setup_postdata( $GLOBALS['post'] =& $cross_sell );
              wc_get_template_part( 'content', 'product' ); ?>

            <?php endforeach; ?>

          </div>

        <?php endif;

        wp_reset_postdata();

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo