Hover hiển thị thông tin sản phẩm dạng Tooltip cho Woocommerce

Hover hiển thị thông tin sản phẩm dạng Tooltip cho Woocommerce

03/03/2023 - 153

Làm thế nào để khách hàng xem website của các bạn trên trang cửa hàng có thể Hover hiển thị thông tin sản phẩm cụ thể hơn. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể để hiển thị thông tin ra khi khách hàng di chuột Hover Tooltip đẹp mắt

Chúng tôi vẫn sử dụng hook được cung cấp bởi Woocommerce, hook này được viết vào file function.php của themes.

// Hiên thị thông tin sản phẩm từ woocommerce - Flatsome
add_action('woocommerce_after_shop_loop_item', 'display_front_ends');
function display_front_ends() {
  // Show on
  ?>
  <a class="wph_tooltip_box" href="<?php echo the_permalink(); ?>">
    <div class="wph_tooltip tooltip" >
      <strong class="wph_tooltip_title"><?php the_title();?></strong>
      <?php echo get_the_excerpt(); ?>
    </div>
  </a>
  <?php
}

Đầu tiên chúng có hook như sau.

Chúng tôi sử dụng woocommerce_after_shop_loop_item để đưa thông tin mổ tả sản phẩm ra trang của hàng và trang lưu trữ sản phẩm.
Code đầy đủ của chúng tôi như sau, và chúng tôi sẽ nói rõ hơn về code ở phía dưới.

Hàm the_title để lấy tên sản phẩm và get_the_excerpt để lấy mô tả ngắn sản phẩm ra ngoài.
Bây giờ hãy tiến hàng viết css và js để ẩn nó đi. Chỉ hiển thị khi khách hàng di chuột hover.

sau đó bạn thêm đoạn css như bên dưới

.wph_tooltip_box {
  overflow: hidden;
  margin-bottom: 10px;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  height: 80%;
  width: 100%;
}
.wph_tooltip_box ul {
  list-style:none;
  padding:0px;
  margin: 5px 0;
  border-top: 1px solid #e5e5e5;
}
 
.wph_tooltip_box strong{
  display: block;
}
 
.wph_tooltip * {
  height:initial !important;
}
.wph_tooltip {
  display:none;
  position: fixed;
  z-index: 99;
  top: 0;
  left: 0;
  font-size: 11px;
  width: 250px;
  height: auto;
  padding: 5px;
  border-radius: 3px;
  box-shadow: 0 1px 2px #666;
  background: #fff;
  color: #000 !important;
}
 
.wph_tooltip_box ul li{
  margin:2px;
}
 
.wph_tooltip .wph_tooltip_title {
  background-color:red;
  color: #fff;
  margin: -5px;
  margin-bottom: 3px;
  white-space: nowrap;
  text-overflow: ellipsis;
  overflow: hidden;
  padding: 5px;
}
.wph_tooltip img{
  display:none!important;
}
 
/*hide on small screen / mobile*/
@media (max-width: 600px) {
  .wph_tooltip{
    display:none!important;
  }
}

Cuối cùng thêm Java để hiện thị nhé

jQuery(document).ready(function($) {
  
  var $parent,
    windowWidth,
    windowHeight;
    
  //get actual window size
  function winSize() {
    windowWidth = $(window).width(),
      windowHeight = $(window).height();
  }
  winSize();
  $(window).resize(winSize);
  //tooltip fadeIn and fadeOut on hover 
  $('.tooltip').each(function() {
    
    $(this).parent().hover(function() {
     $(this).find('.tooltip').fadeIn('fast');
    }, function() {
      $(this).find('.tooltip').fadeOut('fast');
    });
   
  });
  
  
  //tooltip position
  $(document).mousemove(function(e) {
    var mouseY = e.clientY,
      mouseX = e.clientX,
      tooltipHeight,
      tooltipWidth;
     
    $('.tooltip').each(function() {
      var $tooltip = $(this);
      tooltipHeight = $tooltip.outerHeight();
      tooltipWidth = $tooltip.width();
      $parent = $tooltip.parent();
     
      $tooltip.css({
        'left':mouseX+0,
        'top':mouseY+20
      });
      
      //reposition
      if (tooltipWidth + mouseX+ 20> windowWidth) {
        $tooltip.css({
          'left':mouseX-tooltipWidth-20
        });
      }
     
      if (tooltipHeight + mouseY +20 > windowHeight) {
        $tooltip.css({
          'top':mouseY-20-tooltipHeight
        }); 
      }
    });
  });
});//end ready

Hãy đặt chúng vào hai file css và js riêng biệt và chúng cần được móc vào để hoạt động. Chúng tôi sử dụng hook như sau cho child themes.

// Enqueue required fonts, scripts, and styles.
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'favorite_enqueue_scripts' );
function favorite_enqueue_scripts() {
 
  wp_enqueue_script( 'wph_mainjs', get_stylesheet_directory_uri() . '/assets/js/main.js' , 'jquery' , '' , true );
  wp_enqueue_style( 'wph_maincss', get_stylesheet_directory_uri() . '/assets/css/main.css' );
}

Chúc các bạn thành công!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo