Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 17: Code share bài viết liên mạng xã hội)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 17: Code share bài viết liên mạng xã hội)

03/02/2023 - 119

17.Code share bài viết liên mạng xã hội

<div id="fb-root"></div>
<script>
(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
<span class="like">
  <div class="fb-like" data-href="<?php the_permalink(); ?>" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="small" data-show-faces="true" data-share="true"></div>
  <script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
  <g:plusone size="medium"></g:plusone>
</span>
<span class="social-s">
  <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=<?php the_permalink(); ?>"><i class="fa fa-facebook" aria-hidden="true"></i></a>
  <a target="_blank" href="https://plus.google.com/share?url=<?php the_permalink(); ?>"><i class="fa fa-google-plus" aria-hidden="true"></i></a>
  <a target="_blank" href="https://twitter.com/share?url=<?php the_permalink(); ?>"><i class="fa fa-twitter" aria-hidden="true"></i></a>
  </span>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo