Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 18: Code query bài viết theo custom filed)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 18: Code query bài viết theo custom filed)

04/02/2023 - 137

18.Code query bài viết theo custom filed

Query 1 custom filed

<?php

// args
$args = array(
  'numberposts' => -1,
  'post_type' => 'event',
  'meta_key' => 'location',
  'meta_value' => 'Melbourne'
);

// query
$the_query = new WP_Query( $args );

?>
<?php if( $the_query->have_posts() ): ?>
  <ul>
  <?php while( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
    <li>
      <a href="<?php the_permalink(); ?>">
        <img src="<?php the_field('event_thumbnail'); ?>" />
        <?php the_title(); ?>
      </a>
    </li>
  <?php endwhile; ?>
  </ul>
<?php endif; ?>

<?php wp_reset_query(); // Restore global post data stomped by the_post(). ?>

Query nhiều filed

<?php

// args
$args = array(
  'numberposts' => -1,
  'post_type' => 'event',
  'meta_query' => array(
    'relation' => 'AND',
    array(
       'key' => 'location',
       'value' => 'Melbourne',
       'compare' => '='
    ),
    array(
       'key' => 'attendees',
       'value' => 100,
       'type' => 'NUMERIC',
       'compare' => '>'
    )
  )
);


// query
$the_query = new WP_Query( $args );

?>
<?php if( $the_query->have_posts() ): ?>
  <ul>
  <?php while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
    <li>
      <a href="<?php the_permalink(); ?>">
        <img src="<?php the_field('event_thumbnail'); ?>" />
        <?php the_title(); ?>
      </a>
    </li>
  <?php endwhile; ?>
  </ul>
<?php endif; ?>

<?php wp_reset_query(); // Restore global post data stomped by the_post(). ?>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo