Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 19: Code lấy bài viết ngẫu nhiên)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 19: Code lấy bài viết ngẫu nhiên)

05/02/2023 - 130

19.Code lấy bài viết ngẫu nhiên

<?php 
    $postquery = new WP_Query(array('posts_per_page' => 35, 'orderby' => 'rand'));
    if ($postquery->have_posts()) {
    while ($postquery->have_posts()) : $postquery->the_post();
    $do_not_duplicate = $post->ID;
?>
<li>
    <a href="<?php the_permalink();?>"><?php the_title();?></a>
</li>
<?php endwhile; } wp_reset_postdata(); ?>

Đoạn code trên lấy 35 bài viết ngẫu nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo