Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 2: Code lấy 10 bài viết mới nhất theo category)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 2: Code lấy 10 bài viết mới nhất theo category)

19/01/2023 - 108

2.Code lấy 10 bài viết mới nhất theo category

<!-- Get post News Query -->
<?php $getposts = new WP_query(); $getposts->query('post_status=publish&showposts=10&post_type=post&cat=1'); ?>
<?php global $wp_query; $wp_query->in_the_loop = true; ?>
<?php while ($getposts->have_posts()) : $getposts->the_post(); ?>

<?php endwhile; wp_reset_postdata(); ?>
<!-- Get post News Query -->
  • showposts=10 sẽ lấy 10 bài viết mới nhất
  • cat=1  chỉ lấy các bài viết có cat_id bằng 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo