Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 22: Code tạo 1 sortcode đơn giản trong wordpress)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 22: Code tạo 1 sortcode đơn giản trong wordpress)

08/02/2023 - 120

22. Code tạo 1 sortcode đơn giản trong wordpress

function create_shortcode_randompost() {

    $random_query = new WP_Query(array(
        'posts_per_page' => 10,
        'orderby' => 'rand'
    ));

    ob_start();
    if ( $random_query->have_posts() ) :
        "<ol>";
        while ( $random_query->have_posts() ) :
            $random_query->the_post();?>

                <li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><h5><?php the_title(); ?></h5></a></li>

        <?php endwhile;
        "</ol>";
    endif;
    $list_post = ob_get_contents(); //Lấy toàn bộ nội dung phía trên bỏ vào biến $list_post để return

    ob_end_clean();

    return $list_post;
}
add_shortcode('random_post', 'create_shortcode_randompost');

Đây là sortcode list ra 10 vài viết ngẫu nhiên. Cách dùng là:

<?php 
  echo do_shortcode('[random_post]');
?>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo