Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 24: Code lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 24: Code lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện)

10/02/2023 - 135

24. Code lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện

function catch_that_image() {
 global $post, $posts;
 $first_img = '';
 ob_start();
 ob_end_clean();
 $output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches);
 $first_img = $matches [1] [0];

 if(empty($first_img)){ //Defines a default image
  $first_img = "/images/default.jpg"; //Duong dan anh mac dinh khi khong tim duoc anh dai dien
 }
 return $first_img;
}

Cách sử dùng: Chèn đoạn code nào vào khu vực muốn hiển thị hình đại diện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo