Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 25: Một số form tìm kiếm đơn giản)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 25: Một số form tìm kiếm đơn giản)

11/02/2023 - 120

25. Một số form tìm kiếm đơn giản

Tìm kiếm theo từ khóa

<form action="<?php bloginfo('url'); ?>/" method="GET" role="form">
  <div class="form-group">
    <input type="text" name="s" class="form-control" id="" placeholder="Từ khóa">
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Tìm kiếm</button>
</form>

Tìm kiếm theo 1 post_type nhất định với từ khóa

<form action="<?php bloginfo('url'); ?>/" method="GET" role="form">
  <input type="hidden" name="post_type" value="page">
  <div class="form-group">
    <input type="text" name="s" class="form-control" id="" placeholder="Từ khóa">
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Tìm kiếm</button>
</form>

Tìm kiếm theo từ khóa kết hợp với category

<form action="<?php bloginfo('url'); ?>/" method="GET" role="form">
  <div class="form-group">
    <input type="text" name="s" class="form-control" id="" placeholder="Từ khóa">
  </div>
  <div class="form-group">
    <select name="cat" id="input" class="form-control" required="required">
       <option value="">Chọn chuyên mục</option>
       <?php $args = array( 
         'hide_empty' => 0,
         'taxonomy' => 'category',
         'orderby' => id,
         'parent' => 0
         ); 
         $cates = get_categories( $args ); 
         foreach ( $cates as $cate ) { ?>
           <option value="<?php echo $cate->term_id ?>"><?php echo $cate->name; ?></option>
       <?php } ?>
    </select>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Tìm kiếm</button>
</form>

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo