Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 8: Code phân trang)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 8: Code phân trang)

25/01/2023 - 118

8.Code phân trang

<?php if(paginate_links()!='') {?>
<div class="quatrang">
  <?php
  global $wp_query;
  $big = 999999999;
  echo paginate_links( array(
    'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
    'format' => '?paged=%#%',
    'prev_text' => __('«'),
    'next_text' => __('»'),
    'current' => max( 1, get_query_var('paged') ),
    'total' => $wp_query->max_num_pages
    ) );
  ?>
</div>
<?php } ?>

Code này thường chèn dưới đoạn code số 1 (Code get post mặt định)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo