Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần cuối: Code lấy 8 bài viết xem nhiều)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần cuối: Code lấy 8 bài viết xem nhiều)

12/02/2023 - 117

26. Code lấy 8 bài viết xem nhiều:

<div class="widget">
  <h3>
    Bài viết xem nhiều
  </h3>
  <div class="content-w">
    <ul>
      <?php $getposts = new WP_query(); $getposts->query('post_status=publish&showposts=8&post_type=post&meta_key=views&orderby=meta_value_num'); ?>
      <?php global $wp_query; $wp_query->in_the_loop = true; ?>
      <?php while ($getposts->have_posts()) : $getposts->the_post(); ?>
         <li>
           <h4><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h4>
         </li>
      <?php endwhile; wp_reset_postdata(); ?>
    </ul>
  </div>
</div>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo