Sửa quyền chờ duyệt cho vai trò tác giả khi đăng bài

Sửa quyền chờ duyệt cho vai trò tác giả khi đăng bài

27/05/2024 - 20

// thêm quyền chờ duyệt cho vai trò tác giả
function set_author_post_status_pending($data, $postarr)
{
  if(isset($data['post_type']) && $data['post_type'] === 'post' && isset($postarr['post_author'])) {
    $author = get_userdata($postarr['post_author']);
    $allowed_roles = array('author'); // Các vai trò tác giả có thể thay đổi

    if(array_intersect($allowed_roles, $author->roles)) {
      $data['post_status'] = 'pending';
    }
  }

  return $data;
}
add_filter('wp_insert_post_data', 'set_author_post_status_pending', 10, 2);

Bạn có thể thêm đoạn mã sau vào file functions.php của theme WordPress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo