Thêm phần tải ảnh lên trong chi tiết khi đặt hàng sản phẩm Woocommerce

Thêm phần tải ảnh lên trong chi tiết khi đặt hàng sản phẩm Woocommerce

24/08/2023 - 89

Các bạn tham khảo đoạn code bên dưới nhé:

// Thêm trường tải ảnh lên trong chi tiết sản phẩm
add_action('woocommerce_before_add_to_cart_button', 'add_image_upload_field');
function add_image_upload_field()
{
  echo '<div class="image-upload-field">';
  echo '<h2>' . __('Upload an Image', 'woocommerce') . '</h2>';
  ?>
  <div class="custom-file">
    <input type="file" class="custom-file-input" name="order_image_upload" id="order_image_upload"
        onchange="displayFileName(this)"/>
    <label class="custom-file-label" for="order_image_upload" placeholder="No image">Choose image</label>
  </div>
  <script type="text/javascript">
    function displayFileName(input) {
      var fileName = input.files[0] ? input.files[0].name : '';
      var label = input.nextElementSibling;
      label.innerHTML = fileName || label.getAttribute('placeholder');

      var file = input.files[0];
      var reader = new FileReader();

      reader.onload = function (e) {
        var imageElement = document.createElement('img');
        imageElement.src = e.target.result;
        imageElement.width = 100;
        imageElement.height = 100;

        var label = input.nextElementSibling;
        label.innerHTML = '';
        label.appendChild(imageElement);
        label.classList.add('custom-file-label2'); // Thêm class tùy chỉnh vào label
      };

      if (file) {
        reader.readAsDataURL(file);
      } else {
        var label = input.nextElementSibling;
        label.innerHTML = label.getAttribute('placeholder');
        label.classList.remove('custom-file-label2'); // Xóa class tùy chỉnh khỏi label
      }
    }

  </script>
  <?php
}

// Lưu ảnh tải lên vào giỏ hàng
add_filter('woocommerce_add_cart_item_data', 'save_order_image_upload', 10, 2);
function save_order_image_upload($cart_item_data, $product_id)
{
  if (isset($_FILES['order_image_upload']) && !empty($_FILES['order_image_upload']['tmp_name'])) {
    $upload = wp_upload_bits($_FILES['order_image_upload']['name'], null, file_get_contents($_FILES['order_image_upload']['tmp_name']));
    if (isset($upload['error']) && $upload['error'] != 0) {
      wp_die('Error uploading file - ' . $upload['error']);
    } else {
      $cart_item_data['order_image_upload'] = $upload;
    }
  }
  return $cart_item_data;
}

// Hiển thị ảnh tải lên trong giỏ hàng và trang thanh toán
add_filter('woocommerce_get_item_data', 'display_order_image_upload', 10, 2);
function display_order_image_upload($item_data, $cart_item)
{
  if (isset($cart_item['order_image_upload'])) {
    $item_data[] = array(
      'key' => __('Uploaded Image', 'woocommerce'),
      'value' => '<img src="' . $cart_item['order_image_upload']['url'] . '" width="100" height="100" />',
    );
  }
  error_log(print_r($item_data, true)); // Ghi thông tin vào log
  return $item_data;
}

// Lưu ảnh vào giỏ hàng sau khi thanh toán
add_action('woocommerce_checkout_create_order_line_item', 'save_order_image_upload_after_payment', 10, 4);
function save_order_image_upload_after_payment($item, $cart_item_key, $values, $order)
{
  if (isset($values['order_image_upload'])) {
    $item->add_meta_data('order_image_upload', $values['order_image_upload']);
  }
}

// Hiển thị ảnh trong đơn hàng ở trang quản trị
add_filter('woocommerce_admin_order_item_values', 'display_order_image_upload_admin', 10, 3);
function display_order_image_upload_admin($values, $item, $item_id)
{
  ?><h4 style="padding: 10px;">UPLOADED IMAGE:</h4><?php
  $order_image_upload = $item->get_meta('order_image_upload');
  if (!empty($order_image_upload)) {
  ?>
    <img src="<?php echo $order_image_upload['url']; ?>" width="300" height="300" style="object-fit: contain;padding: 10px;">
  <?php
  }
}

// Hiển thị ảnh trong đơn hàng ở email
function add_product_image_to_order_email( $output, $order ) {
  $items = $order->get_items();
  foreach ( $items as $item ) {
    // Lấy thông tin ảnh đã tải lên từ meta của mục hàng
    $order_image_upload = $item->get_meta('order_image_upload');
    if ( ! empty( $order_image_upload ) ) {
      // Hiển thị ảnh đã tải lên trong email
      $output .= '<p>UPLOADED IMAGE:<p><p><img src="' . $order_image_upload['url'] . '" width="200" height="200" style="object-fit: contain; padding: 10px;"></p>';
    }
  }

  return $output;
}
add_filter( 'woocommerce_email_order_items_table', 'add_product_image_to_order_email', 10, 2 );

Mong rằng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo